برداشت ها

پیرمردها

پیرمردها در افغانستان شهوانی تر از جوانها هستند. بد چشم تر و بد زبان تر. چنان فحشها و حرفهای رکیک می زنند که آن سرش ناپیدا است. خدا نکند که یک خانم خوشگل از سرک بگذرد. چشمها همه فرش می شود و نگاهها محو تماشای قد و قامت .بیشتر وقتها میشود از مسیر نگاههای خیره شده به یک سو فهمید که یک جیگر دارد راه می رود. نظر شما چیست ؟

مهربانی (نظر شما)

۱۵ مهربانی