کار و بار

زمانی برای جفت شش آوردن!

خیلی وقت بود که مطلبی نوشته نکرده بودم. راستش آدرس ورود به سایت یادم رفته بود و هر بار خواستم ببینم چی هست و ریست کنم نشده بود.تا اینکه امشب تصمیم گرفتم گرد و غبار این صفحه را که میدانم تنها...