معرفی گل و گیاه

گلهایی که همراه حاجی احمد کاشتیم

image

ای گلها را همراه حاجی احمد کاشتیم. همزمان با آغاز فصل سرد این گلها در حویلی بود و آنها را از گلدانهای سابق جدا کردیم و همراه با خاک تازه و کمی پاروی حیوانی در گلدانهای جدید کاشتیم. در این تصویر گلهای شیپوری و شمعدانی و گل ناز دیده میشود.

مهربانی (نظر شما)

۷۳۹ مهربانی