خاطرات معرفی گل و گیاه

شب جنون درخت

image

این روزها در کابل هوا خوب سرد شده. هنوز آب را در شب یخ نزده ولی سرد است.
امروز صبح همراه امان اله قرار گذاشتیم برویم در یک حویلی که مرکز هنری پاکنگار آنجا دفتر دارد. درختان زیادی در حویلی دارد و برگهایش ریخته اند. رفتیم که برگهای ریخته شده را جمع کنیم تا در بهار بخیر برای پر کردن گلدانها از آن کار بگیریم.
برگها وقتی پوسیده شوند و در خاک مخلوط شوند باعث بالا رفتن میزان هوموس (homos)خاک میشود. بعد از آن هم طرف دفتر به طرف پل باغ عمومی حرکت کردیم. در راه کنار دیوار لیسه دخترانه سوریا در کارته چهار این بوته گل لاله عباسی را دیدیم که برگهایش ریخته بود و آرایش زیبا و جالب شاخه هایش نظرم را جلب کرد و این تصویر را ثبت کردم.

مهربانی (نظر شما)

۱۵ مهربانی