یادداشت ها

اذان صبح وطنکی

اگر در کابل باشی و شب خوابت نبره و تا صبح بیدار خوابی را تجربه کنی ، دم دمای صبح موقع سحر یکهو میبینی (= میشنوی) که  از هر طرف یک آدم با صدای نکره از پشت بلندگو داره داد و بیداد میکنه انگار که دنبال دزد گذاشته باشند. دقت کنی متوجه میشی که نه بابا ، بنده خدا داره اذان میگه.

در ماه رمضان این مسئله حادتر و ملموس تر می شود.جالب اینجاست که موذن ها هم گاهی خواب می مانند و هر موذن هر وقت از خواب بیدار شد دست و روی ناششته شروع می کنند به نعره کشیدن و هر چه دیرتر از خواب بیدار شده باشد صدای نعره هایش بلندتر است!

، از خانه تا دفتر کارم بیست دقیقه پیاده فاصله است و اکثر روزها قدم زنان به طرف دفتر میروم. امروز صبح ساعت 4:15 بود که باید میرفتم دفتر تا بعضی کارها را تا ساعت 8 آماده کنم. بیدار شدم  و دیدم که از هر طرف صدای نعره های مسلمانان می آید .باور کنید از مسجدهای مختلف (شیعه و سنی) این نعره ها ادامه داشت تا ساعت 5 صبح . یعنی در این مدت میشه اذان گفت.

خدایا چی میشد در قرآن دقیق مشخص می کردی که :what time is it ? تا این مسلمانها حساب کار دستشان بیاد و اینقدر سردرگم و تیدپرک نباشند ؟

چیزی که من از مسلمانی در افغانستان دیدم اینه که :” هر وقت شاشت گرفت مهم نیست کجا هستی ، بشاش و برین ! و هر وقت هم که صدای اذان رو شنیدی مهم نیست کجا هستی ، وسط سرک یا پباده رو یا کنار قبرستونی یا پارک های وطنکی ،نماز بخوان

مهربانی (نظر شما)