یادداشت ها

گیر سه پیچ زنگدار

وقتی به من زنگ می زنی ای مهربان ، فقط یکبار زنگ بزن ، جان مادرت گیر نده و هی زنگ نزن ، شاید دستم بند باشد یا بند دستم باشد.

شاید دلم نمی خواهد در این لحظه صدای خوب تو را بشنوم و شاید صدای من برای صحبت با تو خوب نباشد .

شاید شاید در اتاق فکر باشم و تو با صدای زنگهایت مزاحم افکار من شوی

جان مادرت گیر نده ، کلید نکن ، آرام باش و اندکی صبر داشته باش.

تنها دل تو دل نیست.

مهربانی (نظر شما)

۱۷ مهربانی