یادداشت ها

گویید به نوروز که امـسال نـیاید

استاد خلیل اله خلیلی یکی از شاعران توانای افغانستان

استاد خلیل اله خلیلی یکی از شاعران توانای افغانستان

گــــویید بـــه نـــوروز کـه امــسال نــیایـــــد
در کشور خونیــــن کــفنـان ره نـگشـــــایــــد

بـلـبـل بــه چمــن نـغــمــه شـــادی نـســرایـــد

 مــــاتـم زدگان را لــــب پـــرخـنــده نــشایـــد

خون می دمد از خاک شهیدان وطن‌وای
ای وای وطن وای

گلگون کفنانرا چه بهـــار و چــــه زمستــــان
خونین جگران را چه بیابـــان چـــه گلستــــان

در کشور آتـــــش‌زده در خـــــانــــه ویــــران
کس نیست زند بوسه برخسار یتیمان وای

کس نیست که دوزد به تن مرده کفن‌وای
ای وای وطن وای

از سینه هر سنگ تو خون می دمد امروز
از خاک تو مستی و جنون می دمد‌امروز

آن لاله چی دیده که نگون می‌دمد‌امروز
وآن سبزه چرا زرد و زبون می دمد امروز

سرخست بخون پا و سر و سرو و‌سمن‌وای
ای وای وطن وای

مهربانی (نظر شما)

۳۱ مهربانی