مطالب دیدنی گالری تصاویر

بر فراز آسمانها

عقاب،  پادشاه آسمان ها

عقاب، پادشاه آسمان ها

ساعیش رغم الداء و الاعداء           کالنسر فوق القمه الشمُا

علیرغم تمام دردها و دشمنان زندگی خواهم کرد ، مانند عقاب بر فراز قله های بلند

مهربانی (نظر شما)

۱ مهربانی