معرفی گل و گیاه

در این قسمت روشهای نگهداری گل و گیاه را در شرایط آب و هوایی کابل توضیح میدهم.

گلهایی که همراه حاجی احمد کاشتیم

ای گلها را همراه حاجی احمد کاشتیم. همزمان با آغاز فصل سرد این گلها در حویلی بود و آنها را از گلدانهای سابق جدا کردیم و همراه با خاک تازه و کمی پاروی حیوانی در گلدانهای جدید کاشتیم. در این تصویر...