خاطرات

خاطره ای دور و آشنا

دیروز مراسم جشنی به خاطر فراغت خانم زهرا حسینی همسر دوست خوبمان نبی خلیلی بود. مه و فخریه دو نفری رفتیم و در مراسم شرکت کردیم. دوستان دیگر هم آمده بودند و خیلی خوش گذشت. کباب مرغ و قرمه سبزی و...