یادداشت ها

در این قسمت یادداشت ها و برداشتهایی از زندگی را مینویسم.

مادر