برداشت ها

در این بخش دریافت ها و تحلیل های خود را در مورد زندگی و کار و تجربیات مینویسم.

منطق

از اولادها کلی مطلب دارم یاد می گیرم. امشب سر شهریار که سه ساله است قار شدم . بعد از کلی بزن بزن و بوکس و لقد که همراه مه داشت عکس روی دیوار مرا به مه نشان داد و گفت : او پدر خوب بچه است . تو بد بچه...